Polityka prywatności


Polityka prywatności
(aktualna na dzień 25.05.2018r.)


I. Postanowienia ogólne

1.  Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem: www.parkzawiszow.pl, któryw dalszej części Polityki Prywatności nazywany jest „Serwisem”.

2.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.

II. Administrator danych osobowych
1.  Administratorem danych osobowych jest Ignerhome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Ks. Bernarda 7/1, 58-100 Świdnica, NIP: 8971778002, REGON: 21720324, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000396315, zwany dalej „Administratorem”.

2.  Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych
1.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR).

2.  Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia.

3.  Administrator, w oparciu o przepisy GDPR, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
a.  Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
b.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;
c.  przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d.  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej;
e.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
1.  Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach podanie określonych danych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi. Do tych usług zaliczają się następujące usługi:
a.  korzystanie z usługi newslettera, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody,
b.  w przypadku korzystania z usługi newslettera – wysyłka oferty partnerów Administratora
c.  wysłanie jednorazowej ofertyhandlowej Administratora,
d.  kontakt telefoniczny z przedstawicielem handlowym Administratora, w przypadku wypełnienia formularza znajdującego się w Serwisie.

2.  W przypadkach opisanych w ust. 1, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
a.  Imię i nazwisko,
b.  Numer telefonu,
c.  Adres poczty elektronicznej.

3.  Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

4.  Dane osobowe Użytkownika zebrane w okolicznościach opisanych w ust. 1 powyżej mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
a.  odpowiedzi na zapytanie Użytkownika,
b.  informowania o produktach i usługach Administratora,
c.  marketingu produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, o ile Użytkownik wyraził w tym zakresie odpowiednią zgodę
d.  wysyłki newslettera, o ile Użytkownik wyraził w tym zakresie odpowiednią zgodę,
e.  tworzenia baz danych Użytkowników,
f.   do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy,
g.  do wypełnienia ewentualnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
h.  w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

5. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający z Serwisów może udostępnić Administratorowi następujące dane:
a. adres IP,
b. adres URL żądania,
c. nazwa domeny,
d. rodzaj przeglądarki,
e. liczba interakcji z Serwisem,
f.  ilość czasu spędzonego na Serwisie,
g. data i godzina korzystania z Serwisu,
h. dane geolokalizacyjne,
i. informacje techniczne o urządzeniu.

6. Celem przetwarzania przez Administratora danych, o których mowa w ust. 45, jest analizowanie działań poszczególnych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu, a także dopasowywanie zawartości Serwisu i innych stron internetowych, w szczególności w zakresie reklam, do preferencji Użytkownika. Dane, o których mowa w ust. 45, zbierane są w sposób zautomatyzowany. Zgoda Użytkownika pozwoli Administratorowi na dopasowanie treści  reklam. Zgoda jest dobrowolna i nie jest wymagana dla poprawnego korzystania z Serwisów. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody w tym zakresie, Administrator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika.

V. Okres przechowywania danych osobowych
1. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:
a. pliki cookies – 1 rok,
b. dane analityczne – 26 miesięcy (od ostatniej wizyty w Serwisie),
c.  pozostałe dane – 2 lata,

chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom
1. Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:
a. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
b. partnerzy Administratora,
c. organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika
1. Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
a. dostęp do treści swoich danych,
b. sprostowanie danych,
c. modyfikacja danych.
d. ograniczenie przetwarzania danych,
e. usunięcie danych,
f. przenoszenie danych,
g. prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania danych osobowych,gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie, w tym do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania na tej podstawie.

2. Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale XI pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy GDPR.

VIII. Profilowanie oraz targetowanie
1. Administrator na Serwisie oraz na innych stronach internetowych umieszcza reklamy profilowane oraz reklamy targetowane.

2. Targetowanie polega na wskazaniu konkretnych czynników, ze względu na które możliwe jest dopasowanie Użytkownika do grupy innych Użytkowników o podobnych preferencjach i cechach ogólnych.

3. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

4. Kryteria, wedle których na Serwisie będą pojawiały się reklamy oraz treści kierowane do urządzeń i przeglądarek Użytkownika, są następujące:
a. geolokalizacja,
b. wyświetlanie w konkretnym Serwisie,
c. wyświetlanie w artykułach o konkretnej tematyce,
d. informacje techniczne o urządzeniu Użytkownika.

5. Administrator w ramach przekazanych danych dokonuje dopasowania poszczególnych Użytkowników do konkretnych kategorii, w celu dopasowania reklam wyświetlanych w Serwisie oraz na innych stronach internetowych, z których korzysta Użytkownik, do indywidualnych cech Użytkownika

6. Otrzymane informacje i dane o Użytkownikach, w ramach profilowania oraz targetowania, mogą być przekazywane do partnerów.

IX. Pliki cookies
1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.

2. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z Serwisu.

4. Pliki cookies Użytkownika mogą być również przekazywane partnerom Administratora.

5. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownikach.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Serwisu. Wyrażenie zgody Użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne. Pliki cookies, co do Użytkownik może wyrazić zgodę, podzielone są na trzy kategorie:
a. pliki cookies związane z funkcjonalnością, które umożliwiają uruchamianie na stronie podstawowych funkcjonalności,
b. pliki cookies związane z wydajnością, które pozwalają Administratorowi na usprawnienie działania witryny,
c. pliki cookies związane z treściami reklamowymi, które wpływają na pojawianie się reklam.

7. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 6, pliki cookies Użytkownika mogą być również przekazywane partnerom Administratora.

8. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
a. w przeglądarce Internet Explorer
b. w przeglądarce Mozilla Firefox
c. w przeglądarce Chrome
d. w przeglądarce Opera
e. w przeglądarce Safari
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

X.  Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci
1. Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.

2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

3. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.

4. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.


XI. Uwagi końcowe
1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

2. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres:rodo@ignerhome.pl lub na adres:

Ignerhome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ks. Bernarda 7/1,
58-100 Świdnica.